Taisyklės

 


1.    Bendrosios nuostatos.
1.1.    Šios Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Sutartis“) yra Sutartis tarp fiznio arba juridinio asmens (toliau “Pirkėjas”) ir Živilė Šulmeister, INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA Nr. 1229716 (toliau “Pardavėjas”). Pirkėjas kiekvieną kartą pasirenkant prekę ir/arba paslaugą (toliau Prekė), ją užsakant ir už ją apmokant per Elektroninę Komercijos Platformą (toliau www.zivile.lt) uždeda varnelę ties “Sutinku su Taisyklėmis”, kas patvirtina, kad Pirkėjas sutinka su šia Sutartim ir Sutarties sąlygom.
1.2.    Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar pildyti šias Sutarties sąlygas ir/arba Prekės aprašymus, ir/arba Prekės kainas neinformuojant apie tai Pirkėjo.
1.3.    Sutarties sąlygos yra taikomos kiekvieną kartą, kai Pirkėjas renkasi, užsako bei už Prekė atsiskaito www.zivile.lt platformoje, todėl rekomenduojama šias Sutarties sąlygas perskaityti kiekvieną kartą užsakant Prekė.
1.4.    Pirkėjas Pirkdamas Prekė per www.zivile.lt besąlygiškai patvirtina, jog jis turi pilną teisę pirkti Prekė dėl savo amžiaus (yra pilnametis arba turi sutikimą tėvų arba globėjų ir/arba turi kita teisę disponuoti savo pinigais) bei yra veiksnus ir turi teisę pirkti Prekė www.zivile.lt platformoje.
1.5.    Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su pateiktomis www.zivile.lt Sutarties sąlygomis.
1.6.    Pardavėjas pasilieka teisę laikinai arba iš viso sustabdyti www.zivile.lt veiklą įvykus arba susidarius nepalankioms sąlygoms vykdyti ją, apie tai iš anksto nepranešus Pirkėjui.
2.    PREKĖS KAINA
2.1.    Į Prekės kainą įeina visi mokesčiai (PVM, prekės iki Pirkėjo pristatymo mokestis).
2.2.    Prekės kaina negali keistis nuo to momento, kai Pirkejas gavo užsakymo patvirtinimą iš Pardavėjo, nebent kaina keičiasi dėl ne nuo Pardavėjo priklausančių ir pasikeitusių objektyvių salygų.
3.    PREKIŲ UŽSAKYMO, APMOKĖJIMO IR PRISTATYMO SĄLYGOS
3.1.    Pirkėjas savarankiškai pasirenka Prekę, ją apmoka ir pateikia atitinkamą užsakymą platformoje www.zivile.lt .
3.2.    Pardavėjas pagal Pirkėjo atsiųstą ir apmokėtą užsakymą Prekę atrenka ir per kurjerį perduoda Pirkėjui.
3.3.    Prekę Pirkėjui Pardavėjas perduoda ne vėliau, kaip per 4 darbo dienas.
3.4.    Prekė Pirkėjui perduodama pagal tikslų adresą, kurį Pirkėjas nurodė atsiųstame ir apmokėtame užsakyme.
3.5.    Pardavėjas neatsako už Pirkėjo klaidingai pateiktą informaciją ir dėl to atsiradusias pasėkmes.
3.6.    Pardavėjas be atskiro įspėjimo ir paaiškinimo turi teisę nepriimti užsakymo iš Pirkėjo. Tokiu atveju Pirkėjui grąžinami sumokėti pinigai už Prekę. Pinigai į Pirkėjo sąskaitą grąžinami ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų.
3.7.    Laikoma, kad už prekes yra sumokėta, kai piniginės lėšos įplaukia į Pardavėjo sąskaitą.

4.    PREKIŲ KOKYBĖ
4.1.    Pardavėjas užtikrina Prekės kokybę pagal Lietuvos Respublikos norminius aktus.
4.2.    Pirkėjas priima Prekę pagal kokybę Prekės pristatymo metu.
4.3.    Dėl paslėptų Prekės trūkumų Pirkėjas gali pareikšti pretenzijas 2 (dviejų) darbo dienų laikotarpiu nuo Prekės priėmimo datos. Pretenzija siunčiama el.paštu zivile@zivile.lt ir/arba tel.nr.+37069914146.
5.    INTELEKTUALINĖ NUOSAVYBĖ
5.1.    Prekė nėra skirta Pirkejo komerciniam naudojimui, Prekė skirta Pirkejo asmeniniam naudojimui, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas sutaria kitaip, tokiu atveju Pirkėjas turi susisiekti su Pardavėju el.paštu zivile@zivile.lt arba tel.nr. +37069914146.
5.2.    Visos teisės į www.zivile.lt patalpintas Prekes yra saugomos. Joks www.zivile.lt esantis turinys ir/ar informacija negali būti naudojama/gaminama jokia forma, padaroma viešai prieinama, platinama ir (arba) kitaip naudojama be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo. Tokia sąvoka apibrėžia ne tik esamą, bet ir ankščiau buvusį turinį apie Prekę.
6.    Duomenų apsauga
6.1.    Pirkėjas, sutikdamas su Sutarties sąlygomis ir pateikdamas Pardavėjui savo būtinus duomenis patvirtina, kad pateikti duomenys yra teisingi ir tikslūs.
6.2.    Visi Pirkejo duomenys Pardavėjui yra pateikiami savanoriškai. Pardavėjas juos privalo tvarkyti tam, kad galėtų sudaryti su Pirkėju tinkamą Sutartį, tinkamai įvykdyti Pirkėjo atžvilgiu prisiimtus įsipareigojimus ir kitas teisines prievoles. Pirkėjui nepateikus asmens duomenų, Pardavėjas negalės vykdyti Pirkėjo užsakymų ir panašiai.
6.3.    Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
6.4.    Pirkėjas, kuris yra jaunesnis negu 14 metų, negali teikti jokių savo asmens duomenų per www.zivile.lt ir susijusias socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, jaunesnis nei 14 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją) turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį pateikti mums el.pašto adresu zivile@zivile.lt.
6.5.    Pirkėjui pateikiant ne savo asmens duomenis - Pirkėjas privalo turėti asmens, kurio duomenys pateikti- sutikimą.
6.6.    Pirkėjas, taip pat Pirkėjo įgaliotas atstovas, kurio asmens duomenis tvarko Pardavėjas, visais atvejais turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.
7.    Baigiamosios nuostatos
7.1.    Visi nesutarimai, kilę dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami derybų būdu. 
7.2.    Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.